Aanmelding

Cliënten kunnen zich telefonisch of schriftelijk tot de praktijk wenden. Er heeft een korte bespreking van het probleem plaats. Vervolgens kan er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden.


Intake

In het intakegesprek wordt geïnventariseerd wat de klachten en de verwachtingen zijn. Via vragenlijsten, observaties en gesprekken kan vervolgens richting gegeven worden aan het psychodiagnostisch onderzoek. Psychodiagnostisch onderzoek kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de probleemvraagstelling. Dit onderzoek zal steeds in overleg met alle betrokkenen worden uitgevoerd.


Onderzoek

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen tijdens de onderzoeksfase de volgende onderdelen aan de orde komen:
  • intelligentieonderzoek
  • pedagogisch-didactisch onderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • gesprek met cliënt, ouder(s) en/of leerkracht
  • opvragen van aanwezige schoolgegevens en/of eerdere onderzoeksgegevens

Rapportage

Van het onderzoek en het advies wordt een schriftelijk verslag gemaakt en aan de cliënt verstrekt.


Adviesgesprek

In het eindgesprek worden het verslag en de behandelingsadviezen toegelicht. Bij de behandelingsadviezen wordt rekening gehouden met praktische uitvoerbaarheid. In een aantal situaties kan een doorverwijzing plaats hebben.