Plaats en tijd

Het onderzoek en de behandeling hebben plaats op de praktijk. Het onderzoek wordt bij voorkeur onder schooltijd verricht. Gesprekken kunnen eventueel ook in de avonduren plaatshebben.


Kosten

Vanaf januari 2015 loopt de vergoeding voor de eerstelijns psychologische hulp
via het zorgteam (kinderteam) van de Gemeente.
Onderzoek en behandeling naar intelligentie en leerproblemen is ook hier echter altijd voor eigen rekening.
Praktijk Provess heeft ervoor gekozen geen contracten met de Gemeente af te sluiten. Dit om de privacy te waarborgen.
Dat betekent dat alle onderzoeken particulier, en dus voor eigen rekening zijn.

De kosten zijn afhankelijk van de vraagstelling en de duur van het onderzoek.
De tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO.

Indicatie van de kosten:                                   

Intelligentieonderzoek met onderzoek naar Executieve Functies    € 600,-

Dyslexieonderzoek (met intelligentie en EF)                                 € 800,-

Dyscalculieonderzoek (met intelligentie en EF)                             € 900,-

Onderzoek naar ADHD (met intelligentie, EF en observatie)           € 900,-

Onderzoek naar ASS (met intelligentie, EF en observatie)              € 900,-

Tarief per uur                                                                           € 100,- 


Correspondentie en bezoekadres

Provess, praktijk voor orthopedagogiek
Adriaen van der Doeslaan 275
3054 EC Rotterdam
Telefoon: 06 14673044
Email: margrietvaneikeren@live.nl


Informatie en aanmelding

Maandag t/m vrijdag van 10.00 t/m 12.00 uur. 
Tijdens onderzoek en begeleidingsgesprekken zal de voicemail uw boodschap registreren. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Als het u beter uitkomt, kan ook in de avonduren teruggebeld worden.

Mw. drs. M.P. van Eikeren – Visbeen heeft onderwijservaring in het basis- en het speciaal (basis)onderwijs. Zij is Orthopedagoog Generalist en is BIG geregistreerd.

  • Lid NVO (Nederlandse Vereniging v. Orthopedagogen en Onderwijskundigen) 
  • Voormalig Voorzitter PCL (Permanente Comissie Leerlingenzorg)        WSNS 3701 (Rotterdam Noord), 2010 t/m 2014
  • Geregistreerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Supervisor NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Opgenomen in het Dyslexiedeskundigenbestand van de NVO/NIP
  • Opgenomen in kwaliteitsregister dyscalculie (KID)
  • AGB-code zorgverlener: 94–008814
  • AGB-code praktijk: 94-57468
  • KvK: 24476588
  • BIG: 59926960631

Privacyverklaring

Praktijk Provess hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
 
Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevensvastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen
wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken.
In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen.
Mw. drs. M.P. van Eikeren - Visbeen
Orthopedagoog-generalist NVO (7459 / G1351)
Opgenomen in dyslexiedeskundigenbestand NVO/NIP
Erkend diagnost Kwaliteitsinstituut dyscalculie (KID)
Opgenomen als postmaster in het register Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ: 120000739)